Contact

Heeft u een vraag? Mail dan naar info@np-demeinweg.nl

Organisatie

In Het Nationaal Park De Meinweg zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Er zijn de terrein beherende organisaties. Naast Staatsbosbeheer zijn dat Prorail, die de spoorweg in bezit heeft, de Gemeente Roerdalen en vele particuliere eigenaren.

De organisatiestructuur van het nationaal park komt tot uitdrukking in het overlegorgaan waarin alle partijen van De Meinweg zitting in hebben. Daarnaast bestaan er de werkgroepen ‘Communicatie, Educatie en Recreatie’ en ‘Natuur, Onderzoek en Beheer’. Deze werkgroepen zijn vooral van belang vanwege hun adviserende rol aan het overlegorgaan. Er is een gebruikersgroep waarbinnen diverse belangengroepen (recreatiegroepen, ondernemers, natuurverenigingen) contact hebben met het Nationaal park. 

Overlegorgaan

Bij de instelling van De Meinweg als nationaal park in oprichting in 1990 werd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een overlegorgaan in het leven geroepen. Dit overlegorgaan kreeg de opdracht een Beheers- en Inrichtingsplan (B&I plan) te maken voor het gehele gebied. Nadat dit plan werd goedgekeurd door de minister van LNV kreeg De Meinweg op 8 juni 1995 de officiële status van nationaal park.

Het overlegorgaan heeft tevens werkgroepen ingesteld om zich te laten adviseren over specifieke aspecten die in het nationaal park aan de orde zijn. Momenteel bestaan deze werkgroepen uit:
- de werkgroep communicatie, educatie en recreatie (CER)
- de werkgroep natuur, onderzoek en beheer (NOB)

Het overlegorgaan bestaat uit een vertegenwoordiging van overheden (ministerie, provincie, gewest en gemeente) en terreineigenaren (Staatsbosbeheer, waterschap, waterleidingsmaatschappij, NS, particuliere eigenaren). Het houdt zich bezig met tactisch-beleidsmatige zaken, met de voortgangscontrole van het B&I plan en met het onderhouden van beleidsmatige relaties met de omgeving (Natuurpark Maas-Schwalm-Nette, overige nationale parken (zuidoost) Nederland), Nationaal Park Hoge Kempen en de Hoge Venen, beide in België. Het overlegorgaan functioneert als een overlegplatform dat beslist op basis van concensus. Het draagt zorg voor de inrichting en het beheer van het Nationaal park en actualiseert
tevens het beheers- en inrichtingsplan.

Voorzitter

Ricardo Offermanns

Leden

 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Limburg
 • IVN Limburg
 • Waterschap Limburg
 • Vertegenwoordiger Particuliere Eigenaren
 • Gemeente Roerdalen
 • Gemeente Roermond
 • Grenspark Maas-Swalm-Nette
 • Gastvrij Roerdalen-Wassenberg
 • VVV Regio Midden-Limburg
 • Natuurhistorisch Genootschap Limburg
 • Ons WCL

Procesmanagement maatschappelijke verbreding NP Limburg

Erwin Dehing (eam.dehing@prvlimburg.nl)
Postbus 5700
6202 MA Maastricht 

Secretariaat Overlegorgaan NP De Meinweg

Paul Kant (p.kant@wcl-limburg.nl)
Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond

Werkgroep CER

CER staat voor Communicatie, Educatie en Recreatie. De werkgroep CER adviseert het overlegorgaan met betrekking tot communicatie, educatie en natuurgerichte recreatie. De CER is verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjarenplannen CER en voor de coördinatie van de uitvoering van de jaarprogramma's CER.

Leden

Staatsbosbeheer
Gemeente Roerdalen
IVN Roermond
IVN Limburg
Gastvrij Roerdalen-Wassenberg
Provincie Limburg
VVV Regiokantoor Midden-Limburg
Grenspark Maas-Swalm-Nette
Ruitervereniging

Communicatie

Communicatie over het nationaal park dient gevoelens van trots en betrokkenheid op te roepen bij de bezoekers. Dit heeft een positief effect op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bezoeker op behoud en bescherming van zijn leefomgeving. Daarnaast onderbouwt communicatie het hoe- en waarom van beheers- en beleidsmaatregelen.

Educatie

Naast het beleven van de natuur als doelstelling, sluit de educatie aan bij de algemene doelstellingen voor natuur- en milieueducatie vanuit nationale parken: het bevorderen van begrip, betrokkenheid en respect voor natuur en milieu; het stimuleren van de zorg voor een duurzame, leefbare leefomgeving; de herkenbaarheid van het nationaal park en het nationale parkenstelsel Nederland.

Recreatie

Het recreatief medegebruik vraagt om een hoog kwalitatief aanbod aan voorzieningen en activiteiten passend binnen de zoneringsmaatregelen. Centraal bij het aanbod vanuit het nationaal park staat daarbij de natuurbeleving voor wandelaars en fietsers én het activiteitenaanbod vanuit het bezoekerscentrum.

Werkgroep NOB

De werkgroep natuur, onderzoek en beheer (NOB) bestaat uit beheerders, deskundigen en betrokkenen bij beheerszaken (bijvoorbeeld het IVN en het Natuurhistorisch Genootschap). Indien nodig wordt in voorkomende gevallen contact gezocht met de WBE (Wild Beheer Eenheid) en een vertegenwoordiging vanuit de agrariërs, voor zover er natuurbeheerszaken spelen die relaties hebben met de agrarische omgeving.

De werkgroep NOB is verantwoordelijk voor het adviseren aan het overlegorgaan inzake structurele beheerszaken. Hierbij moet gedacht worden aan afstemming van bosbeheer, begrazingsbeheer en faunabeheer. Dit gebeurt in de vorm van een voortschrijdende monitoring en bewaking.

Meer informatie kunt u opvragen via het mailadres: info@de-meinweg.nl

Cookies & Privacy
Terug naar boven